Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Värdegrund och policy

Uppförandekod för medlemmar i Spårvägens FK

Som medlem i Spårvägens FK efterlever vi klubbens regler och policyer.

– Vi respekterar, uppmuntrar och stöttar varandra i med – och motgång.
– Vi visar respekt för aktiva och ledare, tävlande och funktionärer samt andra representanter inom friidrotten oavsett om de representerar Spårvägens FK eller andra klubbar eller intressenter.
– Vi uppträder som goda förebilder och är ett föredöme vad gäller laganda och ledarskap.
– Vi bidrar till klubbens fortsatta utveckling och goda rykte.
– Vi bär klubbens profilkläder vid alla nationella tävlingar och andra tillfällen då klubben representeras eller kan profileras.

Att vara ledare/tränare/aktiv i Spårvägens FK innebär
– att alltid komma väl förberedd till träning och tävling
– att respektera, stötta och uppmuntra varandra i med- och motgång
– att ha roligt tillsammans
– att ge positiv och konstruktiv kritik för att främja individen och klubbens utveckling
– att ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, mobbing och diskriminering

Tränare och ledare ska i sitt uppträdande och språkbruk föregå med gott exempel.Spårvägens Friidrottsklubb

Alkohol- och tobakspolicy
Spårvägens Friidrottsklubb följer gällande lagstiftning angående alkohol och tobak och har nolltolerans mot alkohol och tobak för ungdomar under 18 år i samband med aktiviteter i klubbens regi och vid kringaktiviteter där man representerar klubben.

Klubbens alkohol- och tobakspolicy innebär inga förbud för ledare, tränare och aktiva över 18 år. Dock ska man ha i åtanke att alltid vara en bra representant för klubben och en bra förebild för yngre aktiva och ledare vid resor, tävlingar, konferenser och läger. Detta gäller i synnerhet vid resor där man har ansvar för ungdomar under 18 år, och där man i första hand har i uppdrag att säkra trygga ramar för de aktiva.

Klubben belyser i samband med internutbildning och sammankomster för tränare och ledare vikten av kunskap kring alkoholen och tobakens effekter. Klubbens ledare och tränare ska göras uppmärksamma på, att barn och ungdomar kan ha föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva särskilt stöd i frågor om alkohol.

Policy avseende mobbning, sexuella trakasserier, övergrepp och andra typer av kränkningar
Alla har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö samt att bemötas med respekt.

Mobbning, övergrepp och trakasserier i alla dess former är oacceptabelt och oförenligt med Spårvägens Friidrottsklubbs värderingar.

Vår målsättning är att förhindra att någon form av kränkningar sker. Som ett exempel på förebyggande aktivitet har alla träningsgrupper fler tränare och ledare knutna till sig. Alla tränare och ledare som arbetar med barn och ungdomar ska framvisa utdrag ur belastningsregistret. Dessutom utbildas klubbens tränare och ledare löpande inom både friidrott och ledarskap.

Skulle någon känna sig kränkt eller känner någon som har blivit kränkt uppmanar vi personen ifråga att direkt ta upp det med tränare, ledare eller styrelse. Vi understryker att det är den utsattes berättelse och upplevelse som är avgörande, inte förövarens motiv. Anmälda kränkningar utreds med snabbhet och diskretion enligt klubbens interna handlingsplan. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär kommer en polisanmälan att göras.

Skydd av barn
Klubben har även som policy att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa och behöver skydd. Detta ansvar gäller alla ledare inom klubben och gäller all typ av oro för barnet.

Vid minsta oro om fysisk eller psykisk vanvård av barnet skall kontakt tas direkt med sportchef eller ordförande som efter diskussion tar beslutet och har ansvaret att göra orosanmälan till socialtjänsten.

På höstkonferensen ska detta tas upp årligen med kort diskussion och övning i frågan bland ledarna i klubben, för att säkerställa att alla våra ledare har kännedom om denna policy.

Klubben har även som policy att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa och behöver skydd.

Styrelsen

Uppdaterat 221021