Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Rapport från årsmötet på Jakthornet

På tisdagen genomförde Spårvägen sitt årsmöte och platsen var som så många gånger förr Restaurang Jakthornet bakom Stadion. Spårvägens alliansförenings ordförande Claes Swedenstedt valdes till mötesordförande och fick bland annat leda diskussioner om två motioner.

34 spårvägare hade tagit sig till Jakthornet och efter fika och smörgås inleddes årsmötesförhandlingarna strax efter klockan 19. Ordförande Jan Kowalski hälsade alla välkomna och efter att Claes tagit över klubban valdes Bo Stivert till mötessekreterare och David Fridell och Gladys Bamane till justerare och rösträknare.
När det gäller valen så gick årsmötet på valberedningens förslag över hela linjen. Det innebar att Jan Kowalski valdes till ordförande för Spårvägens FK för ytterligare ett år och att Anders Johrén, Bosse Stivert och Andreas Carlborg omvaldes för en tid av två år. Till ny styrelsemedlem valdes Anders Tallgren som presenteras närmare i en separat artikel här intill.
Till revisor för ytterligare ett år valdes Kent Gerhardsson och till revisorsuppleant Alexander Eriksson. Valberedningen med Lars Söderberg, Anders Edvinsson och Claes Albihn omvaldes för ytterligare ett år.
Jan Kowalski tackade Annika Szalkai för hennes två år som ledamot i styrelsen. Hon kunde dock inte närvara på mötet.

Två motioner inlämnade
För första gången på omkring tio år så var motioner inlämnade till årsmötet. Bakom dessa stod Moa Hjelmer som efterlyste tydligare kanaler för kommunikation mellan ungdomstränare och styrelse respektive mellan aktiva och styrelse.
Styrelsen yttrade sig genom vice ordföranden Andreas Carlborg och höll med om att det är viktigt att kommunikationen fungerar bra men föreslog ändå avslag på båda motionerna. Detta med motiveringen att det finns en väl fungerade kommunikation i klubben mellan aktiva, ledare, tränare och styrelse. Många träffas flera gånger i veckan i samband med träning eller tävling.
Motionerna resulterade i en diskussion om för- och nackdelar med ett Aktivas råd, som föreslogs. Halvdussinet medlemmar yttrade sig – vissa var för och andra mot.
Mötet röstade enligt styrelsens förslag vilket innebar att motionerna alltså avslogs. 

Negativt ekonomiskt resultat
För några år sedan gjorde Spårvägen en kraftig ekonomisk vinst men sedan dess har verksamheten ökat ordentligt. Det har inneburit fler elitaktiva och därmed ökade kostnader för träning och tävling såväl som för personal, administration och lokalhyra. En konferensresa till VM i Berlin i somras
kostade också mer än planerat. En så omfattande verksamhet som Spårvägen bedriver innebär också att det ekonomiska utfallet kan svänga en hel del från år till år och det stora överskottet för ett par år sedan har i år vänts till ett underskott.
– Men vi har fortfarande en mycket stark soliditet och en god likviditet och detta ska inte innebära några stora neddragningar för tränare eller aktiva. Men självklart är det inte bra med ett negativt resultat, konstaterade kassören Anders Johrén.
Revisor Kent Gerhardsson föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Så skedde också.
I övrigt beslutades att höja medlemsavgiften med 50 kr vilket gäller från och med 2011. Det innebär att medlemmar upp till 18 år betalar 350 kr per år, medlemmar över 18 år 400 kr och familjer 550 kr.

Vår- och höst-kick off
Efter avslutat möte informerade ordförande Jan Kowalski om att styrelsen bland annat skapat speciella fokusområden att jobba i. Han berättade också att vår-kick-offen kommer äga rum lördag 17 april. Det blir även en höstkickoff från och med i år.
Strax före klockan 20.30 tackade Janek alla som medlemmar och önskade lycka till under 2010!

Jonas Hedman

Spårvägens styrelse 2010
Jan Kowalski (ordförande)
Andreas Carlborg
Bo Stivert
Anders Johrén
Lars Hagström
Pelle Hjelmer
Åke Ruus
Anders Tallgren
Roger Thorstensson
Konstituerande möte genomförs tisdag 13 april och då utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör.

Årsberättelsen 2009 för nedladdning.