Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte torsdag 14 mars

Spårvägens FK bjuder in alla medlemmar till Årsmöte torsdag 14 mars, 19.00 i sal 1506 på GIH, ingång genom huvudentrén.
Spårvägen bjuder på fika före mötet 18-19.00.
Motioner ska vara inskickade till kansliet, info@sparvagenfriidrott.se ,
senast måndag 26 februari. 

Här hittar du Årsberättelsen för 2023

Preliminär Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2025
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 1 revisor för ett år
d) 1 revisorssuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor (kan inte leda till årsmötesbeslut)
15. Mötets avslutande

Kansliet

Valberedningens förslag inför årsmöte i Spårvägen Friidrott 2024-03-14

Till ordförande föreslås
Omval av Göran Harnesk på ett år

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperioden
Lars Hagström avser att fullfölja sin mandatperiod
Åke Ruus avser att fullfölja sin mandatperiod
Sara Wäsström avser att fullfölja sin mandatperiod
Maia Eppelin avser att fullfölja sin mandatperiod

Till styrelseledamöter föreslås
Omval av David Fridell på två år
Omval av Anders Johrén på två år
Omval av Roger Reinhold på två år

Till revisor föreslås
Omval av Kent Gerhardsson på ett år

Till revisorssuppleant föreslås
Omval av Alexander Eriksson på ett år

Antal ledamöter i styrelsen föreslås bestå av åtta ledamöter
Bromma 2024-02-23
Claes Albihn
Gladys Bamane
Bo Stivert