Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte onsdag 30/3

Vi kallar till Spårvägens årsmöte onsdag 30/3 som i år genomförs fyskiskt.

Årsmötet kommer att hållas onsdag 30 mars 2022 kl 19.00.
Mötet hålls på GIH, Lidingövägen 1, i sal 1506 och ingång genom huvudentrén.
Spårvägen bjuder på fika före mötet 18.00-19.00.

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 11 mars 2022 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen.

Vi har fått in en motion till Årsmötet från Jan Kowalski och den hittar du här

Valberedningens förslag inför 2022 hittar du här

Årsberättelsen 2021

Aktuella stadgar

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2023
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 1 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
15. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.