Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte måndag 29/3

Vi kallar till Spårvägens Årsmöte måndag 29/3 som i år hålls digitalt.

 

Årsmötet kommer att hållas måndag 29 mars 2021 kl 19.00. Det kommer att bli i digital form och vill du delta, anmäler du dig till  info@sparvagenfriidrott.se senaste 22 mars så kommer vi att skicka ut en länk som du kan logga in genom.

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 5 mars 2021 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen.

Du hittar valberedningens förslag här

Styrelsens förslag till stadgeändring hittar du här

Aktuella stadgar

Här hittar du också Årsberättelsen för 2020

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2022
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 1 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
15. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
16. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.