Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Lugnt årsmöte i Idrottens Hus

36 medlemmar närvarade vid Spårvägen Friidrotts årsmöte i Idrottens Hus två spjutkast från kansliet på Östermalms IP torsdagen den 26 mars. Det blev en lugn tillställning eftersom valberedningens samtliga förslag gick igenom och det inte inkommit några motioner.

Johan Storåkers valdes (traditionsenligt) till mötesordförande och Jonas Hedman till mötessekreterare. Den senare föredrog den 112-sidig verksamhetsberättelsen genom att läsa rubriker och kommentera innehållet uppslag för uppslag.

Mötesordförande Storåkers framförde ett stort tack till Jonas Hedman som sammanställt, skrivit och layoutat årsberättelsen tillsammans med Jan Ahlström och Bengt Alfredsson som producerat de 22 redaktionella sidorna i mitten av årsberättelsen! Årsmötet instämde med en applåd!

1) Ekonomin Vice ordföranden Anders Johrén föredrog i kassören Henrik Skoogs frånvaro resultaträkningen (se bilaga) och förklarade att 2014 års resultat var negativt: -113.493 kr. Anders förklarade vidare att balansräkningen omsluter 2.373.185 kr (summan av tillgångarna) och att det egna kapitalet per den 31 december 2014 uppgick till +1.195.149 kr. Anders sa också att en väldigt stor del av Spårvägens FK:s intäkter kommer från Stockholm Marathon-verksamheten – således ett mycket viktigt arrangemang för föreningen som alla måste stötta. Inte minst genom att vara funktionär.  

2)    Revisorernas berättelse: Ordinarie revisor Kent Gerhardsson var inte på plats så Anders Johrén berättade om den granskning som Kent genomfört av styrelsens arbete, räkenskaper och handlingar. Ett skriftligt omfattande utlåtande från revisorn bifogas protokollet. Anders sa i övrigt bland annat att:
– årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt revisorns bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
– revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner resultat- och balansräkningen.
– revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.       Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet.

3) Fastställande av balansräkning Årsmötet godkände föreningens balansräkning (se bilaga) för 2014.

4) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.

Valberedningens förslag gick igenom över hela linjen vilket innebar uppställningen nederst på sidan. Inga andra förslag presenterades. Ordförande Andreas Carlborg valdes på ett år och Lasse Hagström, Åke Ruus och Roger Thorstensson på två år. Anders Johrén, David Fridell och Anna Sunneborn har ett år kvar på sin mandatperiod. Kassören Henrik Skoog avböjde omval. Valberedningen valde därför att minska styrelsen med ett namn.

Skönsång av årsmötet
• Ola Svensson informerade om Spårvägens och Hässelbys nya lopp Nike Women 10K som genomförs lördag 27 juni med start och mål i Kungsträdgården. Då behövs funktionärer. Likaså till Euro Games som Stadionklubbarna arrangerar på Stadion 6–8 augusti. Finnkampen går dessutom samma helg som Stockholm Halvmarathon 12–13 september så ingen spårvägare får tävla på lördagen. Det sista var ett skämt.

• Lasse Hagström informerade om att DN Galan bytt namn till Stockholm Bauhaus Athletics. Detta skedde 26 mars 2015. DN Galan har haft stora ekonomiska problem de senaste åren och denna titelsponsor var en förutsättning för att tävlingen skulle överleva. Av medlemsklubbarna har framför allt Spårvägen, Hässelby, Hammarby och Lidingö lagt in mycket pengar de senaste två åren vilket resulterat i att dessa klubbar nu äger 20 procent var av Stadionklubbarna. Stockholms Stad har gått in med en ännu större summa och även svensk Friidrott har lagt in ett betydande belopp.

• Andreas Carlborg avtackade Henrik Skoog för det viktiga arbete han gjort i vår klubb som kassör. Han kunde inte närvara eftersom hans son denna dag fyllde 6 år.

• Andreas uppmärksammade också ledaren och tränaren Roger Thorstensson som den 5 mars fyllde 60 år. Detta i form av ett presentkort och ”Ja må han leva”.

Klockan 20.05 knackade ordföranden Andreas Carlborg den bastanta träklubban i bordet och förklarade årsmötet för avslutat.

Spårvägen Friidrotts styrelse 2015
Ordförande Andreas Carlborg
Vice ordförande Anders Johrén
Sekreterare Roger Thorstensson
Kassör Vakant

Ledamöter
David Fridell
Lars Hagström
Åke Ruus
Anna Sunneborn

Adjungerad Jonas Hedman, Ola Svensson

Revisor Kent Gerhardsson

Revisorsuppleant Alexander Eriksson

Valberedning
Bo Stivert (sammankallande)
Claes Albihn
Gladys Bamane