Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Förslag om stadgeändring

Förslaget om stadgeändring är godkänt av Spårvägens Alliansstyrelse vilket krävs för en stadgeändring i Spårvägens Friidrottsklubb. Ändring kan endast ske på årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ.

Paragraf 11 i Spårvägens FK:s stadgar lyder nu:

”Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för en tid som sägs i 20§ bland klubbens röstberättigande medlemmar. Endast personer som varit medlemmar under hela det senaste kalenderåret kan väljas till styrelsen. Undantag gäller för en person som valberedningen föreslår (d.v.s. årsmötet kan välja in högst en person som valberedningen föreslår som inte har varit medlem under hela det senaste kalenderåret). Person med löpande anställning inom klubben kan ej väljas in i Styrelsen. Endast personer som varit medlemmar under hela det senaste kalenderåret kan väljas till valberedningen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket i RF:s stadgar.”

Förslag att komplettera paragrafen med följande mening (som då läggs in efter meningen om ”person med löpande anställning inom klubben …).

”Person med löpande anställning inom Stockholm Marathon-gruppen kan ej väljas till ordförande.”

Mars 2014
Spårvägen Friidrotts styrelse