Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte Spårvägen 21/3 2013

Torsdagen den 21 mars 2013 kl 19.00.
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A. Mellan Spårvägens kansli och Lilljansskogen. Spårvägen bjuder alla medlemmar på mat 18.00–19.00.

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 6 mars 2013 på adressen info@sparvagenfriidrott.se

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2014
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 2 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
15. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.