Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte Spårvägen 16/3 2010

Alla medlemmar i Spårvägens FK kallas till årsmöte.

Tisdagen den 16 mars 2010 kl 19.00.
Restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20, vid Tennisstadion.

Motioner lämnas till kansliet på Fiskartorpsvägen 2 senast 15 dagar före årsmötet.

Dagordning för Årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2011
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 2 revisorer för ett år
d) 1 revisorssuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
15. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.