Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte på Jakthornet 28 mars

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Spårvägens Friidrottsklubb. Dag: Onsdagen den 28 mars 2007 Tid: 19.00 Plats: Restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20, Tennisstadion

Motioner lämnas till kansliet på senast 15 dagar före årsmötet. Besöksadress: Fiskartorpsvägen 2 Dagordning för Årsmötet 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesfunktionärer: a) ordförande för mötet b) sekreterare för mötet c) 2 justerare d) 2 rösträknare 6. Styrelsens berättelse a) verksamheten b) ekonomin 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2008 11. Inkomna motioner 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 13. Val: a) Ordförande för en tid av ett år b) Val av styrelseledamöter c) 2 revisorer för ett år d) 1 revisorssuppleant för ett år e) 3 ledamöter i valberedningen 14. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut) 15. Mötets avslutande Handlingar: Bokslut, motioner, valberedningens förslag ? kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet. Styrelsen