Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte på Jakthornet 23 mars

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Spårvägens Friidrottsklubb. Dag: Torsdagen den 23 mars 2006 Tid: 19.00 Plats: Restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20, Tennisstadion

Motioner lämnas till kansliet senast 15 dagar före årsmötet. Besöksadress: Fiskartorpsvägen 2. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesfunktionärer a) ordförande för mötet b) sekreterare för mötet c) 2 justerare d) 2 rösträknare 6. Styrelsens berättelse a) verksamheten b) ekonomin 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2007 11. Inkomna motioner 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 13. Val a) ordförande för en tid av ett år b) styrelseledamöter c) 2 revisorer för ett år d) 1 revisorsuppleant för ett år e) 3 ledamöter till valberedningen 14. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut) 15. Mötets avslutande Handlingar: Bokslut, motioner, valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.