Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte onsdag 16/9

Vi har bestämt ett nytt datum för Spårvägens årsmöte till 16 september.

Årsmötet kommer att hållas onsdagen 16 september 2020 kl 19.00. Det kommer att bli i digital form och vill du delta, anmäler du dig till  info@sparvagenfriidrott.se senaste 14 september så kommer vi att skicka ut en länk som du kan logga in genom.

Spårvägens årsberättelse 2019

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 28 augusti 2020 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen.

Valberedningens förslag är här

Styrelsens förslag på stadgeändring, se längst ner på sidan

Aktuella stadgar

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 1 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
15. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
16. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.