Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmöte 28/3 2017

Tisdag den 28 mars 2017 kl 19.00 restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20 (ett spjutkast från kansliet vid Östermalms IP). Spårvägen bjuder alla medlemmar på mat 18.00–19.00.

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 1 mars 2017 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen och valberedningens förslag.

Styrelseförslag om ändring av stadgarna

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2018
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 2 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
15. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
16. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.

Valberedningens förslag

Till Ordförande föreslås
• Omval av Andreas Carlborg på ett år

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperiod

  • Anders Johrén avser att fullfölja sin mandatperiod
  • David Fridell avser att fullfölja sin mandatperiod
  • Anna Sunneborn avser att fullfölja sin mandatperiod

Till Styrelseledamöter föreslås

  • Omval av Lars Hagström på två år
  • Omval av Åke Ruus på två år
  • Omval av Marianne Schmidt på två år

Till Revisorer föreslås

  • Omval av Kent Gerhardsson på ett år
  • Vakant

Till Revisorssuppleant föreslås

  • Omval av Alexander Eriksson på ett år

Stockholm, 2017-03-07

Claes Albihn                               
Gladys Bamane
Bo Stivert