Årsmöte 28/3

ons 21 mar, 2018

Onsdag den 28 mars 2018 kl 19.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 (halvdussinet diskuskast från kansliet vid Stockholms Stadion). Spårvägen bjuder alla medlemmar på buffé 18.00–19.00.

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 10 mars 2018 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen och valberedningens förslag.

Valberedningens förslag
Till ordförande för ett år föreslås Andreas Carlborg
Till styrelseledamöt för två år föreslås omval på Anders Johrén och David Fridell och nyval på Louise Sandberg.
(Lars Hagström, Åke Ruus och Mariannen Schmidt har ett år kvar på sin resp mandatperiod.)
Till revisor föreslås Kent Gerhardsson och till revisorsupplenat Alexander Eriksson.

Styrelseförslag om ändring av stadgarna: Att föreningen ska ha en reviso roch en revisorsuppleant (istället för nuvarande två revisorer och en revisorsuppleant) och att stadgarna uppdateras därefter.

Aktuella stadgar


Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2019
11. Styrelsens förslag till stadgeändring
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 2 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
15. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
16. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.

Kansliet

6f7e932b 1e5a 442a aa60 1e12fff7c681$event 170 250

måndag 4 februari - 2019

 1. Stafesten

  - 22 augusti - 2018
 2. Stockholm Halvmarathon

  - 15 september - 2018
 3. Tjurruset

  - 6 oktober - 2018
 4. ASICS Premiärmilen

  - 30 mars - 2019
 5. Tjejmilen 21K

  - 27 april - 2019